afspraak

Algemene voorwaarden

Recht op vrije deelname: De cliënt geeft zijn toestemming om de professionele relatie te laten aanvangen. Zo wordt het recht op vrije deelname van de cliënt gegarandeerd. Cliënt behoudt met andere woorden het recht om de werkrelatie op elk moment in het proces te beëindigen. Indien de professionele relatie echter tot stand komt op vraag van een externe opdrachtgever die daartoe een wettelijke bevoegdheid heeft, is de toestemming van de cliënt niet vereist. Andere uitzonderingen op het recht op vrije deelname dienen zich aan wanneer de cliënt niet in staat is om een weloverwogen beslissing te nemen. Beslissingsbevoegdheden wordt dan rechtstreeks overgedragen aan ‘direct betrokkenen’ of de wettelijke vertegenwoordigers, zijnde de ouders, partner, voogd of rechter.

Beroepsethiek: In het Centrum voor Persoons –en Relatie Training zijn alle medewerkers licentiaat in de klinisch psychologie, geregistreerd bij de Psychologencommissie als erkend psycholoog. Verder zijn ze allen getraind en ervaren in psychodiagnostiek, individuele behandeling, groepsprocessen, elk binnen de eigen populatie (kinderen;adolescenten;volwassenen; koppels; families) en specialisatie. Allen volgen nauwkeurig de Deontologische Code voor Belgische Psychologen, vastgelegd volgens de Belgische Federatie van Psychologen (www.bfp-fbp.be).

Confidentialiteit: De inhoudelijke informatie en de diagnostische resultaten worden strikt confidentieel behandeld, tenzij voor onderlinge supervisie doeleinden en klinische vergaderingen binnen het CPRT. Wanneer hiervan afgeweken wordt (vb. rapportering aan de behandelende arts/psychiater; rapportering aan de belangrijke ander (partner, ouders, …)), dient de cliënt steeds zijn mondelinge toestemming te geven. Enkel wanneer de cliënt zelf in gevaar is of een ander in gevaar zou brengen, heeft de hulpverlener het recht om zijn beroepsgeheim te doorbreken.

Betaling en annulatie voorwaarden: Cliënt betaalt na elke sessie het afgesproken bedrag. Indien de cliënt de sessie(s) niet betaalt, heeft de hulpverlener het recht het dossier onmiddellijk te sluiten en is de hulpverlener niet langer meer de behandelende partij. Indien je genoodzaakt bent een consultatie te annuleren of te verplaatsen, gelieve tijdig (24u op voorhand - of zoals afgesproken met de desbetreffende therapeut) de hulpverlener te verwittigen (per email of telefonisch). Indien er niet tijdig wordt verwittigd, heeft de hulpverlener het recht om de consultatie aan te rekenen.

Dossiers: De hulpverlener heeft het recht notities te nemen tijdens de consultaties en deze notities te bewaren in een dossier op een plaats die daarvoor bestemd is. De hulpverlener gaat hier zorgvuldig mee om en ook hierbij geldt het beroepsgeheim. De cliënt heeft het recht om zijn/haar elektronisch dossier in te kijken, maar niet mee te nemen noch te kopiëren.

Sluiten dossier: Indien een cliënt niet meer regelmatig op consultatie komt, zal zijn/haar dossier gesloten worden. De cliënt is nadien steeds welkom om de therapie terug te hervatten.

Deze algemene voorwaarden kunnen verschillen naargelang de therapie en de therapeut. Dit wordt onderling afgesproken.