afspraak

Privacybeleid

Privacy Beleid

CPRT heeft zich verbonden aan onderstaande deontologie en privacy.

Gebaseerd op de deontologie van de psycholoog door de Psychologencommissie

Koninklijk Besluit van 26 mei 2014 rond de plichtenleer van de psycholoog.

 1. Deze deontologische code is van toepassing voor elk individu dat de titel van psycholoog, krachtens de wet van 8/11/1993 tot de bescherming van de titel van psycholoog draagt, ongeacht zijn werkterrein, zijn functies en zijn methodes.
 2. Een cliënt, patiënt , is iemand die beroep doet op de professionele diensten of begeleiding van een psycholoog.
 3. Uit zorg om de privacy van de personen en bewust van de noodzaak van de toegankelijkheid van het beroep voor allen, legt de psycholoog zichzelf een discretie op over alles wat hij door en tijdens de uitoefening van het beroep verneemt. Dit houdt in de naleving van het verplichte beroepsgeheim zoals bepaald in de strafwetgeving. Zodra een psycholoog begint aan een gesprek, onderzoek, begeleiding treedt hij in een vertrouwensrelatie met zijn cliënt en is hij gebonden door de discretieplicht en het beroepsgeheim.
  -De psycholoog is gehouden aan geheimhouding, hij kan niet zeggen dat een persoon zijn diensten heeft ingeroepen. Hij kan wel een bewijs van consultaties geven op verzoek van de cliënt. Als de psycholoog dient verslag uit te brengen aan een gemachtigde derde (vb. ouders) moet hij zich beperken tot die informatie die rechtstreeks met de vraag te maken heeft.
  -Noch het beëindigen van de professionele relatie, nog het overlijden van de cliënt heft de discretieplicht van de psycholoog op.

  Uitzonderingen waarbij de psycholoog kan verplicht worden, door de wetgever, zijn beroepsgeheim te doorbreken :
  -Indien er wetgeving van toepassing is die de psycholoog de mogelijkheid biedt om af te wijken van zijn beroepsgeheim, dan blijft hij toch gebonden aan zijn discretieplicht.
  -De psycholoog is verplicht om zijn beroepsgeheim te doorbreken wanneer er sprake is van aangifteplicht zoals omschreven in de artikelen 422 bis en 458 bis van het strafwetboek of wanneer hij geroepen wordt om te getuigen voor een rechtbank of parlementaire commissie.
 4. Beroepsgeheim en beroepspraktijk:
  In de praktijk is er gedeelde beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat de psycholoog informatie kan doorgeven aan anderen om zijn werk doeltreffender te maken. Dit heeft voorwaarden:
  -De psycholoog informeert zich over de eventuele conflictueuze context waarin hem om advies wordt gevraagd. In situaties van conflictueuze echtscheidingen respecteert de psycholoog de wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijke gezag.
  -Bij een vraag tot onderzoek van de ouders over hun minderjarig kind, mag het resultaat enkel aan de ouders bekend gemaakt worden.
  -De psycholoog mag geen gerechtelijke expertise uitvoeren bij personen die hij in reeds in behandeling heeft.
  -De psycholoog mag geen beeldmateriaal gebruiken voor onderwijs, de anonimiteit van de cliënt moet gegarandeerd blijven.
  -De cliënt dient steeds zijn geïnformeerde toestemming te geven voor de registratie en deling van zijn gegevens. Voor deze van kinderen dient bijzonder aandacht te zijn aan de leeftijd. Wanneer zij meerderjarig worden dienen zij ook geïnformeerde toestemming te geven.
  -De deelnemers aan een groep sessie dienen een afsprakenformulier te ondertekenen waarin privacy gegarandeerd wordt. CPRT beschikt over een dergelijk protocol.
 5. Bijhouden van persoonsgegevens:
  -Van elke cliënt wordt een’ Informed Consent’ gevraagd, te lezen en te ondertekenen. De cliënt wordt hiermede op de hoogte gebracht van de vrije deelname, beroepsethiek, confidentialiteit, betaling en annulatievoorwaarden, dossier met adressen en andere belangrijke data en het sluiten van het dossier. -Deze gegevens worden niet doorgegeven of gedeeld met derden. -Een verslag aan derden kan enkele maar mits toestemming van de cliënt en in alle transparantie. -Wanneer een cliënt gebruikt maakt van onze website, sociale media of met ons communiceert via telefoon, e mail of ander digitaal kanaal, beschikken wij over zijn persoonsgegevens en wij gebruiken die enkel om te communiceren met mekaar en indien nodig met een collega van CPRT. -Wanneer een cliënt zich inschrijft voor onze online nieuwsbrief, zullen wij zijn persoonsgegevens gebruiken om onze nieuwsbrief te kunnen toesturen. Wij zullen altijd zijn expliciete toestemming vragen alvorens we onze nieuwsbrief toesturen, tenzij de cliënt reeds in het bestand zit en wij die verder op de hoogte willen houden. De cliënt kan telkens afmelden en dan wordt de nieuwbrief niet meer verzonden. Wij gebruiken hiervoor enkel zijn naam en email adres.

  Verder houden de psychologen van CPRT zich aan de algemene principes van eerbieding van de waardigheid en de rechten van de persoon:

  -De psychologen van CPRT nemen in het kader van zijn competenties persoonlijk verantwoordelijkheid op voor de keuze, de toepassing en de gevolgen van de methodes en technieken die zij toepassen.

  -De psychologen van CPRT gaan in de uitoefening van hun beroep zich verder bekwamen in professionele competenties, supervisies en intervisies en scholen zich bij in recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

  -De psychologen van CPRT dragen waarden als eerlijkheid, integriteit hoog in hun vaandel en zullen op een correcte professionele manier omgaan met hun cliënten.

  Alle verdere relevante wetten waarvan in de code sprake is kunt u terug vinden op www.compsy.be/wetten-code